PHÍ ĐÓNG GỖ

Trọng lượng Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí đóng kiện 70,000đ 3,500đ

 

Khối lượng 0.01m3 đầu tiên 0.01m3 tiếp theo
Phí đóng kiện 70,000đ 15,000đ